Egzamin państwowy na prawo jazdy

Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

 

Kategoria Teoria Praktyka Cały egzamin
Logo motorower AM 30 140 170
Logo - motor A1, A2 lub A 30 180 210
Logo samochód B 30 140 170
  B1, C1, D1 lub T 30 170 200

Logo autobus

C, D 30 200 230
Logo B+E - 200 -
Logo ciężarówka C1+E, C+E, D1+E lub D+E - 245 -
  Pozwolenie 30 125 155
Logo zestaw pojazdów kategorii B96 B z kodem 96 - 170 -

  

 Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:

CZĘŚĆ PODSTAWOWA - 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 •     10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA - 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 •     6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 •     3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Maksymalnie podczas części teoretycznej egzaminu państwowego można uzyskać 74 punkty.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 

 

Część praktyczna egzaminu państwowego, przeprowadzana jest
w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego . Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.
PLAC MANEWROWY
Zadania egzaminacyjne
Przygotowanie samochodu do jazdy

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 • otwarcie pokrywy silnika,


 • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),


 • poziom płynu chłodzącego,


 • poziom płynu hamulcowego,


 • poziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu),


 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł zewnętrznych pojazdu.
2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte:
 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem


 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.


3. Upewnienie się o możliwości jazdy:
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu.
4. Płynne ruszenie:
 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego),
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.


  Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 1. Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu.
 2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
 3. Nienajeżdżanie na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
 4. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
  Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
JAZDA W MIEŚCIE
Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym
  1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
  2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
  3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
  4. Przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
  5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
  6. Wykonanie jednego z trzech manewrów:
 
 • Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
 
 • Parkowanie skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
 
 • Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
  - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  7. Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
  8. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego - dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.
  9. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
  10. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).
Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu

 1. Kolizja drogowa.
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
 8. Niezastosowanie się do: - sygnałów świetlnych, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 9. Niezastosowanie się do znaków: - "zakaz wjazdu", - "zakaz ruchu w obu kierunkach", - "zakaz skręcania w lewo", - "zakaz skręcania w prawo", - "nakaz jazdy....", - "linia podwójna ciągła".
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, - pojazdom szynowym, - rowerzystom, - podczas zmiany pasa ruchu, - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, - podczas włączania się do ruchu, - podczas cofania.
 11. Naruszenie zakazu zawracania.
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, - na skrzyżowaniach, - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.