Kursy i warsztaty szkoleniowe dla instruktorów nauki jazdy

 

 

 

 

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Rozpoczęcie zajęć : 23.04,2017 r. godz.9.00

Instruktorem może być osoba, która:

 • posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobiste
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do kursu:

 • nie wymagamy dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • kopie posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B lub A - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy
 • zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających posiadany zakres uprawnień
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie
 • czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie

Program i czas trwania kursu:

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 138, praktycznych - 89

Zajęcia teoretyczne:

Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Psychologia 10 godzin
Metodyka nauczania 50 godzin
Prawo o ruchu drogowym 30 godzin
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 godzin
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 godzin
Technika i taktyka jazdy 2 godziny
Praktyka instruktorska 4 godziny

Zajęcia praktyczne:

Temat
Pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców lub motorniczych
Prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych
Udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców
Pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu drogowym w ośrodku szkolenia kierowców
Przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora na placu manewrowym ośrodka szkolenia kierowcó w z udziałem kandydata na kierowcę lub motorniczego co najmniej 10 zajęć praktycznych
Przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych
Zajęcia z techniki i taktyki jazdy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych odbywa się w formie egzaminu obejmującego sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przedmiotów Psychologia, Metodyka nauczania, Prawo o ruchu drogowym, Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, Technika i taktyka jazdy oraz prezentacja wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych.

ZAPRASZAMY