OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emektb/ftp/jacek/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

 

Instruktorem może być osoba, która:

 • posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobiste;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do kursu:

 • nie wymagamy dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • kopie posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B lub A - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
 • zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających posiadany zakres uprawnień;
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie;
 • czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie.

 

Program i czas trwania kursu:

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 138, praktycznych - 89.

Zajęcia teoretyczne:

 

Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych odbywa się w formie egzaminu obejmującego sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przedmiotów Psychologia, Metodyka nauczania, Prawo o ruchu drogowym, Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, Technika i taktyka jazdy oraz prezentacja wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych.