OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emektb/ftp/jacek/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Opłaty za egzamin na prawo jazdy. Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty. 

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:

CZĘŚĆ PODSTAWOWA - 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA - 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie podczas części teoretycznej egzaminu państwowego można uzyskać 74 punkty. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego, przeprowadzana jest w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego . Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata za kierowcą w ruchu drogowym.

PLAC MANEWROWY - zadania egzaminacyjne

Przygotowanie samochodu do jazdy:

 • Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: otwarcie pokrywy silnika, poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe), poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu), działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł zewnętrznych pojazdu.
 • Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
 • Upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.
 • Płynne ruszenie: opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego), łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:

 • Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu.
 • Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
 • Nienajeżdżanie na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
 • Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

 • Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
JAZDA W MIEŚCIE - Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym
 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 • Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu. 
 • Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 • Wykonanie jednego z trzech manewrów: 
  • Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
   • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
  • Parkowanie skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
   • - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
  • Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
   • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
   • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
   • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
 • Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
  • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego
  • dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową. 
 • Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania,
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

 

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu:
 1. Kolizja drogowa.
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
 8. Niezastosowanie się do: - sygnałów świetlnych, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 9. Niezastosowanie się do znaków: - "zakaz wjazdu", - "zakaz ruchu w obu kierunkach", - "zakaz skręcania w lewo", - "zakaz skręcania w prawo", - "nakaz jazdy....", - "linia podwójna ciągła".
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, - pojazdom szynowym, - rowerzystom, - podczas zmiany pasa ruchu, - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, - podczas włączania się do ruchu, - podczas cofania.
 11. Naruszenie zakazu zawracania.
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, - na skrzyżowaniach, - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.