Strona główna

 

Termin rozpoczęcia każdy wtorek  godz. 16.00

 

Każdy kursant dodatkowo otrzymuje dostęp do szkolenia komputerowego w domu "e-learning" w celu sprawdzenia swoich wiadomości.

Oczywiście w pakiecie znajduje się także dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych.

 

 

Terminy stałe , każdy wtorek godz. 16.00

Uwaga!

Jeżeli jesteś zainteresowany rozpoczęciem kursu już w dniu przyjścia do OSK koniecznie zadbaj o profil kandydata na kierowcę.

Już wcześnie przyjdź do Ośrodka w celu wykonania badań lekarskich warunkujących otrzymanie dokumentu z Urzędu

bad. lekarskie w każdą środę od godz. 15.30

Zwróć uwagę ,że najlepszy efekt szkoleniowy pozwala metoda łączenia wykładów i dodatkowego sprawdzania swojej wiedzy na programie e-learningowym jednak jeżeli nie dysponujesz czasem w wyznaczonych terminach prowadzenia zajęć teoretycznych nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych z wyjątkiem zaliczenia zajęć z zakresu I pomocy.

3)szkolenia e-learningowe w zakresie wszystkich kat. prawa jazdy

 

 

Co zrobić,żeby zdać egzamin teoretyczny?

 

To proste,wystarczy uczestniczyć w wykładach z P.R.D.,korzystać z symulatora jazdy oraz z e-learningowego przekazu wiedzy i efekt pozytywnego egzaminu jest  pewny.Wszyscy kursanci uczeni tą metodą zdali egzamin Państwowy

Jak, po wprowadzeniu nowych zasad, będzie można zapisać się na kurs?

- Od 19.01.2013 weszła  w życie nowa zasada przyjmowania na kurs i uczestniczenia w nim. Każdy kursant, przed rozpoczęciem kursu będzie musiał utworzyć tzw. profil kandydata na kierowcę. Ten profil pozwoli sprawdzić wiedzę o kursancie, powie też czy dana osoba nie ma przeciwwskazań żeby taki kurs przejść. Wykluczy się osoby, które np. miały utracone prawo jazdy, robiły kolejny kurs i miały od nowa prawo jazdy. Zdarzało się, że robili tak też obcokrajowcy. W swoim kraju tracili prawo jazdy, przyjeżdżali do nas, tu robili je ponownie, a że Polska jest w Unii, to prawo jazdy obowiązywało też w innych unijnych krajach. Posiadanie profilu pozwoli uniknąć takich sytuacji.

 

UWAGA ! żeby otrzymać profil kursanta musisz mieć dow.osobisty lub paszport


BEZPŁATNE KURSY KAT>B  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

tel 501662015 

19.01.2013 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące kursantów

Czy należy bać się nowej formy egzaminu teoretycznego na prawo jazdy ?

OSK JACEK  zaprasza na ćwiczenia symulacyjne na nowej bazie  pytań

ćwiczenia prowadzoe są na symulatorze jazdy odzwierciedlającym rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym

 

Do dyspozycji kursantów dostępne sa symulatory jazdy samochodem.

termin rozpoczęcia zajęć:każdy wtorek godz. 16.00                                                                               

 

 

 

WIEŚCI Z KANCELARII PANA PREZYDENTA R.P
Stało się faktem w dniu 25.01.2011r. Pan Prezydent podpisał nową
USTAWĘ O KIERUJĄCYCH

 

Wejście rozporządzeń do ustawy przewidziana jest na dzień 19.01.2013

 

REWOLUCYJNA ZMIANA W UZYSKIWANIU UPRAWNIEŃ Kat. ,,B”
Już nie wolno zwlekać z podjęciem decyzji zapisania się na kurs prawa jazdy kat. ,,B”
Bo naprawdę może być za późno.
Trzeba wiedzieć że osoby które rozpoczną szkolenie przed wejściem w życie ustawy, będą miały
możliwość ukończenia szkolenia na dotychczasowych zasadach
Nie będą podlegały restrykcjom nowej ustawy a jest to ważna informacja

 

Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1)  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje się na okres, o którym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1;
 

Art. 91.
1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.
2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:
1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukońeczeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy
3)  kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu
3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:
1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej
2)  kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3)  podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4)  osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:
1)  po uprzednim jego cofnięciu w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3;
2)  w trybie określonym w art. 14, w przypadku gdy:
a) wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia,
b) ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.
 

Art. 92.
1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1)  o kolejne 2 lata,
jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów
2)  o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3.
2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.
3. Starosta przesyła niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego:
1) kierowcy;
2) administratorowi centralnej ewidencji kierowców.

 

 

ZAPIS W  NOWEJ USTAWIE
Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 

ZMIANA!!!!!!!!!!!!
6) 21 lat
– dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
ZMIANA!!!!!!!!!!!!!!
7) 24 lata
– dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9
8) 21 lat – dla tramwaju;
9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat – dla roweru;
11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;
12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
2) 19 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.
 

 

 

Dla kierowców wykonujących transport drogowy

 

Art. 3. 1. Wymóg określony w art. 39a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
2) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

Art.3. 2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

 

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

NIE MA JUŻ CZASU
NIE CZEKAJ Z  DECYZJĄ
DO OSTATNIEJ CHWILI

 

 

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

 

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Art 3. 3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

 

 

Po wejściu w życie nowej USTAWY O KIRUJACYCH po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia SZKOLENIA OKRESOWE wykonujemy w jednym bloku programowym , otrzymujemy wpis do prawa jazdy kod ,,95” w zakresie kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E .Krótko mówiąc przechodzimy tylko jeden rodzaj szkolenia , a uzyskujemy dwa wpisy kodu 95 do posiadających uprawnień [kat.C ,CE,D,DE ]

Art. 125
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany

9) W art. 97a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.”

Art. 137.
1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100, 115, 115l, 123, 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.  Przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zakresie wzoru krajowego prawa jazdy oraz karty motorowerowej zachowują moc do dnia 18 stycznia 2013 r.

Art. 138.
1. Osobom, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy po dniu 10 września 2008 r., potwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, organ dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 15, zastępując dokument, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1, kopią tego zaświadczenia.
2. Termin ważności wpisu, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiadającej mu kategorii prawa jazdy nie może być dłuższy niż 5 lat.

Art. 139.
Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)  art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2) art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100–105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c–e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13–16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
3) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.
4)  art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

 

 

Dozwolone prędkości

 

Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
  1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
  2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
  3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

 2. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

 3. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem; 2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

 1. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Art. 20.

 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00-23:00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
  1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
   
 2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
   
 3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
  1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
  a) na autostradzie - 140 km/h,
  b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h,
  c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h,
  d) na pozostałych drogach - 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,
b) na pozostałych drogach - 70 km/h.

 1. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

 2. (uchylony). 5a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), wprowadzić ograniczenia w dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych.

 3. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
  1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h;
  2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;
  3) motocykla (również z przyczepą) i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h.

Art. 21. 1. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym.
2. Prędkość dopuszczalna, o której mowa w ust. 1, może być:
1) zmniejszona - jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają;
2) zwiększona - jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa ruchu.
3. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają.
4. Organ rejestrujący pojazd może ustalić dla indywidualnego pojazdu dopuszczalną prędkość niższą niż określona w art. 20, jeżeli jest to uzasadnione konstrukcją lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie prędkości należy uwidocznić na znaku umieszczonym z tyłu pojazdu.

 

 

Zmiany w taryfikatorze mandatów

 

 • 20.01.2011 r. premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie „w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń” Nowy taryfikator nakłada m.