ZAPISZ SIĘ TERAZ

Kursy dla niepełnosprawnych

OSK Jacek Szkolenie praktyczne dla osób niepełnosprawnych

Szkolenia praktyczne dla osób niepełnosprawnych

Kurs prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych przeprowadzany jest na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów z dodatkowym oprzyrządowaniem przystosowanym do rodzaju schorzenia. Pojazd ten spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2004 r.:

  • automatyczna zmiana biegów;
  • ręcznie sterowany hamulec roboczy;
  • przyspieszenie sterowane ręcznie;
  • zwykły układ kierowania ze wspomaganiem;
  • gałka na kierownicy z lewej lub prawej strony.

  Podstawowe informacje

  Posiadamy przystosowane pojazdy do prowadzenia przez osoby o niskim wzroście! 

  OSK „JACEK” jest przedstawicielem AUTO MOBILITY CENTRUM (AMC) 

  Program „Kierowca bez barier”

  Program „Kierowca Bez Barier” jest kierowany do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii „B”.
   
  Realizacja programu odbywa się w oparciu o system dynamicznie tworzonej sieci Ośrodków Szkolenia Kierowców Niepełnosprawnych (OSKN), która ma objąć docelowo cały obszar Polski. Cała sieć działa oficjalnie pod Patronatem Stowarzyszenia SPiNKa. 
   
  Każda osoba, która będzie szkolona w ramach tego systemu, będzie miała możliwość uzyskania dofinansowania. Obowiązuje zasada tzw. udziału własnego kursanta w kosztach całkowitych kursu. Oznacza to, że pewna część należności za kurs (do około 20% kosztów) musi być pokryta przez uczestnika kursu.
   
  Dofinansowanie dotyczy wyłącznie procedury całego kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne jazdy). Koszty jazd dodatkowych pokrywa kursant. Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 2.400 zł. 
   
  Finansowego wsparcia, za pośrednictwem Stowarzyszenia SPiNKa, udziela Fundacja PKO Bank Polski „Dobro Procentuje”.

  OSK Jacek Szkolenie praktyczne dla osób niepełnosprawnych OSK Jacek Szkolenie praktyczne dla osób niepełnosprawnych

  Profil kandydata na kierowcę (PKK)

  Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę.

  W starostwie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
   
  Dokumenty można składać osobiście lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Po złożeniu dokumentów następuje weryfikacja wniosku, a także sprawdzenie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by osoba ubiegająca się o prawo jazdy podjęła szkolenie. Przeszkodą może być np. orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub inne ograniczenie dotyczące kierowania pojazdami.
   

  Szkolenie

  W wybranej szkole jazdy kandydat ma kierowcę ujawnia swoje dane łącznie z numerem profilu kandydata na kierowcę oraz numerem PESEL. W ten sposób ośrodek szkolenia kierowców może pobrać do swojego systemu PKK, który stanowi swego rodzaju elektroniczny dziennik zajęć każdego kursanta.
   
  Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców. Zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca. Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.
  Przed kończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. Brak pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego może być podstawą do wydłużenia czasu trwania szkolenia podstawowego.
  Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Uwaga!

  Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć  minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.
   

  Egzaminowanie

  Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, jeżeli okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.
   
  Egzaminy na prawo jazdy przeprowadza się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). Są one zlokalizowane w każdym mieście wojewódzkim, a także w miastach, które do 1999 r. były miastami wojewódzkimi.
   
  Kandydat na kierowcę może wybrać dowolny ośrodek na terenie Polski w celu przystąpienia do egzaminu państwowego.
   
  Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę będzie musiał ujawnić w WORD numer PKK oraz swój PESEL. Ośrodek egzaminacyjny musi zweryfikować dane zawarte w profilu, a także odczytać z niego informację o zakończonym szkoleniu na wnioskowaną kategorię prawa jazdy. Po egzaminie profil zostanie uzupełniony o informacje na temat jego poszczególnych części. Znajdzie się tam zarówno wynik zaliczonego, jak również niezaliczonego egzaminu. 

   MASZ PYTANIA?

   Telefony
   (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324
   Godziny pracy
   Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00